คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาความรู้เบื้องต้น การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทำแบบทดสอบ
ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019
รับใบประกาศ
ผู้ทำคะแนนได้มากก่า 70% จะได้รับใบประกาศ
ทำแบบทดสอบซ่อม
สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
แก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล
ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลสถิติผู้เข้าทำแบบทดสอบ / การติดตามผล
ข้อคิดเห็น / ให้คะแนน
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ให้คะแนน
APP Android
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สำหรับ Android